ประวัติความเป็นมา

 


ประวัติเขื่อน 

ประวัติเขื่อนบางลาง
โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง         
       โครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง นับเป็นโครงการอเนกประสงค์ แห่งหนึ่งตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี โครงการนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 ได้เข้ามาดำเนินการสำรวจและรวบรวมเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการออกแบบงาน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อยมา โดยให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคส่วนนี้ ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีอนุมัติให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 ดำเนินการก่อสร้างงานโครงการโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๑๖ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 ได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เช่น การจัดหาแหล่งที่มาของการลงทุน การจัดทำรายละเอียด การเรียกประกวดราคางานก่อสร้าง ด้านโยธาของ โครงการและอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ
        เขื่อนบางลาง เริ่มดำเนินการก่อสร้าง มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๑๙ แล้วเสร็จเดือน มิถุนายน ๒๕๒๔ เขื่อนบางลาง เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของภาคใต้ การก่อสร้างได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก็ด้วยความเสียสละ ร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากราษฎรในพื้นที่ หน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 (กฟผ.) ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ เขื่อนแห่งนี้จึงมีเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เพื่อ อำนวยประโยชน์แก่ประชาชน ในภูมิภาคนี้ของประเทศอย่างแท้จริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๒๔

 

เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ทางเทคนิค

ตัวเขื่อน ขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว
ความยาวสันเขื่อน 422 เมตร
ความกว้างสันเขื่อน 10 เมตร
ความสูงจากจุดต่ำสุด 85 เมตร
ความกว้างที่สุด ของสันเขื่อน 366 เมตร
ระดับสันเขื่อน 120 เมตร ร.ท.ก.
ปริมาตรตัวเขื่อน 2,865,000 ลูกบาศก์ เมตร

 

อ่างเก็เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำ  
ระดับสูงสุดปกติ 115 เมตร(ร.ท.ก.)
ระดับสูงสุดที่รับได้ 117.5 เมตร(ร.ท.ก.)
ระดับต่ำสุด 83 เมตร(ร.ท.ก.)
ความจุของอ่างเก็เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำ 1,420 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาตรตัวเขื่อน 2,865,000 ลูกบาศก์ เมตร(ที่ 115 เมตร ร.ท.ก.)
น้ำที่ใช้งานผลิตไฟฟ้า 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตร
ความจุน้ำที่อยู่ก้นอ่าง 320 ล้านลูกบาศก์เมตร
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับสูงสุดปกติ 41 ตารางกิโลเมตร
ความยาวอ่างเก็เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำที่ระดับสูงสุดปกติ 41 กิโลเมตร
ปริมาณการตกตะกอนในอ่าง 0.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี.
  คิดเป็นอายุใช้งานเขื่อน ประมาณ ๗๐๐ ปี .

 

 

ลักษณะเขื่อน

 

 ลักษณะเขื่อน 

เขื่อนบางลาง : เป็นชนิดหินทิ้งแกนดินเหนียว ตัวเขื่อนสูง ๘๕ เมตร สันเขื่อนยาว ๔๒๒ เมตร  กว้าง ๑๐ เมตร ส่วนที่เป็นฐานกว้างที่สุด ๓๖๖ เมตร และมีปริมาตรตัวเขื่อน ๒,๘๖๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร


โรงไฟฟ้าและลานไกไฟฟ้า : อาคารโรงไฟฟ้าและลานไกไฟฟ้าตั้งอยู่ที่ฐานเขื่อนทางฝั่งขวาของลำน้ำ  อาคารโรงไฟฟ้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒๓.๗ x ๕๐.๕ เมตร สูง ๒๘ เมตร แบ่งออกป็น ๔ ชั้น ภายในอาคารมีที่ติดตั้งชุดเครื่องกังหันและอุปกรณ์ ๓ ชุด พร้อมทั้งห้องควบคุมไฟฟ้า ลานไกไฟฟ้าเป็นลานคอนกรีต ตั้งอยู่บริเวณหลังโรงไฟฟ้า

 

 

ประโยชน์ของเขื่อน

 

 ประโยชน์ของเขื่อน

     1. การชลประทาน โครงการนี้จะสนับสนุน โครงการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำที่เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88คูระ โดยสามารถส่งน้ำ เข้าสู่พื้นที่เพาะปลูก ด้านฝั่งซ้ายได้จำนวนประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ไร่ และฝั่งขวาของแม่น้ำปัตตานี จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ ไร่ รวมเป็นพื้นที่ได้รัเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่
 
  2. ช่วยบรรเทาอุทกภัย หลังจากการก่อสร้างเขื่อนบางลางแล้วเสร็จ จะสามารถกักเก็เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำได้ถึง ๑๔๕๔.๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น น้ำที่เคยไหลเทจากเขาลงมาอย่างฉับพลัน และทำความเสียหายแก่การเพาะปลูก ตลอดจนเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เรือนราษฎร และเส้นทางคมนาคมในท้องที่จังหวัดยะลา และปัตตานี จะถูกเก็บไว้ในอ่างเก็เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำเขื่อนบางลาง ซึ่งจะสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยลงได้ และที่สำคัญขณะนี้ทางเขื่อนบางลาง ได้ติดตั้งระบบโทรมาตร เพื่อติดตามดูปริมาณน้ำฝนที่ไหลลงอ่าง เก็เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำและระดัเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำ ที่เพิ่มเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88หรือลดลงได้อย่างถูกต้องอีกด้วย โดยติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน และวัดระดัเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และที่เหนือเขื่อนบางลาง
3. การประมงน้ำจืด อ่างเก็เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำเขื่อนบางลาง จะมีพื้นที่น้ำท่วมเหนือเขื่อนประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่ อ่างเก็เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำแห่งนี้จึงสามารถให้ประโยชน์ทาง ด้านการประมงน้ำจืดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ทำให้ประชาชนที่อาศัย อยู่รอบๆอ่างเก็เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำมีอาชีพ ทางด้านประมงน้ำจืดและมีรายได้เสริม จากการจับปลา ในแต่ละปีทางกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ได้มีการปล่อยพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง เพิ่มลงในอ่างเก็เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำปีละหลายล้านตัว
  4. การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ราษฎรที่ถูกน้ำท่วมในอ่างเก็เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำจำนวน ๑,๑๓๓ ครอบครัว จะได้รับการอพยพ ไปอยู่ในที่ดินจัดสรรแห่งใหม่ พร้อมทั้ง ระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น เช่น ถนน ระบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำประปา และไฟฟ้า ให้แก่ราษฎรอพยพ และได้จัดสรรที่ดินให้ครอบครัวละ ๒๐ ไร่ โดยแบ่งออกเป็นที่อยู่อาศัย ๒ ไร่ และที่เพาะปลูก ๑๘ ไร่ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้นำต้นยางพาราพันธุ์ดี มาปลูกให้ด้วย ที่อยู่อาศัย ๒ ไร่ นั้น จะจัดเป็นรูปหมู่เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88อยู่ใกล้ถนน มีน้ำ ไฟฟ้าในหมู่เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 มีเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 สุเหร่า หรือวัด และสิ่งสาธารณูปโภคที่จำเป็น นอกจากนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 จะหาพันธุ์ไม้ที่ให้ผลิตผล เช่น กาแฟ สะตอ มะพร้าว ขนุน และพันธุ์ผักต่างๆ ให้ราษฎรนำไปปลูก เพื่อใช้บริโภคและเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เป็นรายได้ภายในครอบครัว
    5. การท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจการ ก่อสร้างเขื่อนบางลางทำให้เหนือเขื่อน กลายเป็นที่เก็บกักน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่า เป็นทะเลสาเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88้ำจืด ประกอบกับพื้นที่บริเวณหัวงานเขื่อน มีทิวทัศน์งดงามที่เต็มไปด้วยต้นไม้ที่ร่มรื่นและ พันธุ์ไม้ดอกที่สวยงาม จึงคาดหมายได้ว่า เขื่อนบางลางจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเพิ่มเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 อีกแห่งหนึ่งในภาคใต้ พร้อมกับมีร้านอาหาร เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88พักรับรอง สนามกีฬา สระว่ายน้ำ ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนที่เขื่อนบางลาง
  6. ผลิตกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เครื่อง กำลังผลิตรวม 72 MW.โรงไฟฟ้าเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88สันติ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง กำลังผลิตรวม 1.3 MW.สถานีไฟฟ้าแรงสูงบางลาง 115 kV. เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าในจังหวัดยะลาบางส่วน

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88