เมื่อวันที่  10พฤศจิกายน  2559  งานสุขภาพอนามัย กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  และโรงพยาบาลศูนย์ยะลา  รับบริจาคโลหิตตามแผนสนับสนุนของสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดยะลา  จากพนักงานเขื่อนบางลาง  พนักงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1 -3 ลูกจ้างเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88รับเหมางาน กฟผ.  กองกำลังทหารรอบบริเวณเขื่อนบางลาง  เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและโรงพยาบาลใกล้เคียง   ณ  อาคารบำรุงรักษาเครื่องกล  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  มีผู้เข้าร่วมบริจาคจำนวน 42  คน  ผู้ชาย 39  คน  ผู้หญิง 3 คน  คิดเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับจำนวน 18,600  มิลลิลิตร

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88