นายสมเดช  งามศรีตระกูล  วิศวกรระดับ 9   นายลุคมัน  ยานยา  ช่างระดับ 4 งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)   จำนวน 70 คน  โอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการและการจัดการองค์ความรู้  ซึ่งนายสมเดช  งามศรีตระกูล วิศวกรระดับ 9  ได้บรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารการจัดการและการจัดการองค์ความรู้  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา  ณ เขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2559 

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88