งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง และโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3  จัดโครงการ “เปิดประตูศูนย์เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88  โรงไฟฟ้าจะนะ ประจำปี  2561” โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เขื่อนบางลาง  จำนวน 80 คน  เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88สันติ  จำนวน 20 คน เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ธารทิพย์ จำนวน 30 พร้อมบุคลากรของเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88แต่ละเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88  จำนวน  20  คน  ไปทัศนศึกษาเรียนรู้ ด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ  การผลิตกระไฟฟ้าจากพลังงานต่างๆ ณ ศูนย์เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88พลังคิด กฟผ.จะนะ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน  โดยมี นายลุคมัน  ยานยา  ช่างระดับ  5  งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  เป็นหัวหน้าคณะนำนักเรียนไปทัศนศึกษาในครั้งนี้  ระหว่างวันที่  3-4 กันยายน 2561 

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88