เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2562  ณ เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ศรีบางลางวิทยานุสรณ์ ตำบลเขื่อนบางลาง และเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88คัมภีร์วิทยา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายนิยา วาเด็ง วิทยากรระดับ 7 และนายลุคมัน ยันยา ช่างระดับ 5 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นผู้แทน กฟผ.  มอบของรางวัลให้กัเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ายอิสมาแอ ยูโซ๊ะ ผู้รับใบอนุญาตเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ศรีบางลางวิทยานุสรณ์ และมอบของรางวัลให้กัเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88างแวอารีซะ สามะ ผู้อำนวยการเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88คัมภีร์วิทยา เพื่อ สนับสนุนของรางวัลในการจัดเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88วันเด็กแห่งชาติปี 2562 ของแต่ละเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88  ตลอดจนเพื่อช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ.เขื่อนบางลาง กับชุมชนข้างเคียง เพื่อให้เกิดการสนับสนุนภารกิจของ กฟผ.อย่างยั่งยืน ต่อไป

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88