เมื่อวันพฤหัสบดดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 11.00 น. ณ ชุมชนสุเหร่าเขียว หมู่ที่6 เหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88ไอร์บือสู ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนบางลาง โดยนายกำซานี มะเร๊ะ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์, นายสมมาตร ยานยา หัวหน้างานบริการและเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88พัก พร้อมคณะเป็นผู้แทน กฟผ. มอบสิ่งของให้กับ นายสะปีอิง เจ๊ะมา ประธานชุมชนสุเหร่าเขียว และคณะ เนื่องในโอกาสพิธีเปิดมัสยิดหลังใหม่ของชุมชนสุเหร่าเขียว เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ.เขื่อนบางลาง กับชุมชนข้างเคียง เพื่อให้เกิดการสนับสนุนภารกิจของ กฟผ.อย่างยั่งยืน ต่อไป

 

ผู้รับผิดชอบเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88 : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเหรียญเกมยิงปลา|แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลาW88